Ngày 28-10-2021 05:12:08
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5619477
Số người online: 19
 
 
 
 
Hướng dẫn day học trực tuyến
 
Từ 20/9/2021 của Sử GD&ĐT TP Đà Nẵng.

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SGDĐT-GDTrH

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 9 năm 2021

V/v tổ chức dạy học trực tuyến
năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Trường trung học phổ thông và trường trực thuộc;
- Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Căn cứ tình hình thực tế dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học một số nội dung tổ
chức dạy học trực tuyến qua các phần mềm; cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi
và nhận phản hồi của người học qua Website, Email, Facebook, Zalo, Viber,...
khi trẻ em, học sinh, học viên chưa đến trường (sau đây gọi là dạy học trực
tuyến). Cụ thể:
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Thời gian thực hiện: từ ngày 20/9/2021 bắt đầu tổ chức dạy bài mới,
kiến thức mới theo Chương trình giáo dục phổ thông cho đến khi trẻ em, học
sinh, học viên đến trường học trực tiếp.
2. Trường hợp học sinh, học viên không tiếp cận được việc dạy học trực
tuyến thì nhà trường, giáo viên bộ môn cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi qua
tài liệu giấy để học sinh học tập.
II. CÁC CẤP HỌC, BẬC HỌC
1. Giáo dục mầm non
a) Tiếp tục thực hiện các nội dung đã triển khai và chỉ đạo của Sở GDĐT
tại Công văn số 2636/SGDĐT-GDMN ngày 08/9/2021 của Sở GDĐT về Hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non
(GDMN) tại điểm a) và điểm b) khoản 1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh
thần cho trẻ, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu của
chương trình GDMN trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Mục
II. Các nhiệm vụ cụ thể, căn cứ Công văn số 2643/SGDĐT-GDMN ngày
09/9/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn khung kế hoạch thời gian năm học 2021-
2022 đối với GDMN; các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cơ
sở GDMN công lập và ngoài công lập thực hiện các nội dung linh hoạt và phù
hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tận dụng khai
thác tư liệu video Phòng GDMN, Sở GDĐT đã chia sẻ gửi đến các đơn vị và
nguồn tài nguyên sẵn có của nhà trường để hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm
sóc, nuôi dưỡng và vui chơi cùng con tại nhà nhằm đảm bảo trẻ ở các loại hình
giáo dục đều được quan tâm hỗ trợ trong thời gian giãn cách xã hội đến khi có
thông báo mới.
b) Lãnh đạo các cơ sở GDMN không gây áp lực mà trợ giúp tận tình để
giáo viên thực hiện tốt các thông tin phối hợp với cha, mẹ trẻ trong thời gian giãn
2
cách ở nhà và không được đến trường. Tổ chuyên môn cùng giáo viên xây dựng
các hoạt động hỗ trợ cha mẹ trẻ từ 3 đến 5 phút theo phương châm “chơi mà học,
học bằng chơi” linh hoạt, sáng tạo phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực
tế của cơ sở GDMN (không nhất thiết xây dựng hoạt động theo tiến trình học
trực tiếp tại nhóm/lớp).
c) Chú trọng lựa chọn một số nội dung cốt lõi dưới hình thức ôn luyện một
cách nhẹ nhàng cho trẻ và tận dụng những đồ dùng ở gia đình hiện có và gần gũi
với trẻ. Các hoạt động bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm,
kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động vận động, lao
động, trò chơi xếp hình, vẽ, tô màu, bài thơ, câu chuyện, bài đồng dao, học qua
chơi…
2. Giáo dục tiểu học
Các trường tiểu học chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục nhà
trường theo hướng dẫn tại Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021
của Bộ GDĐT và Công văn số 2248/SGDĐT-GDTH ngày 26/7/2021 của Sở
GDĐT, cụ thể như sau:
a) Đối với lớp 1, lớp 2
Nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề
học tập và nội dung trong sách giáo khoa để xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ
sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt; ưu tiên tổ chức dạy học các nội
dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc; thực
hiện sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến
hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh; bố trí thời
gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với từng
hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học
đạt được yêu cầu cơ bản cần đạt theo quy định của chương trình.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục căn cứ vào nội dung
tại Phụ lục 1 đính kèm để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các
môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm
bảo khoa học, hiệu quả.
b) Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5
Tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt
của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học
phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương; thực hiện tinh giản nội dung để tập
trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: tinh giản mức độ
yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đối với từng môn học; tinh giản nội dung có trong
sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng lớp;
tinh giản những nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp
một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để
tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục căn cứ vào nội dung
tại Phụ lục 2 đính kèm để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các
3
môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm
bảo khoa học, hiệu quả.
c) Lưu ý chung:
- Các phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa
bàn thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này và các chỉ đạo của Sở GDĐT; chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành Chương
trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;
kịp thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp hỗ trợ phù hợp giúp các cơ sở
giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả;
- Cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và điều
chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022 đảm bảo khoa học, hiệu
quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường và tâm sinh lí học sinh; có thể giảm số
tiết/buổi, thời gian/tiết phù hợp với điều kiện dạy học trực tuyến; chỉ đạo giáo viên
thực hiện theo dõi, hỗ trợ, đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập trực
tuyến của học sinh. Khi tình hình hình dịch bệnh được kiểm soát, cần tập trung
thời gian dạy học trực tiếp để tổ chức ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần
thiết cho học sinh trước khi thực hiện dạy học nội dung kiến thức mới và thực hiện
kiểm tra đánh giá theo quy định;
- Không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản;
các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.
3. Giáo dục trung học
Trong thời gian học sinh chưa đến trường học trực tiếp, các đơn vị, trường
học tập trung thực hiện tốt các công việc bảo đảm tổ chức dạy học trực tuyến có
chất lượng.
a) Chuẩn bị các điều kiện
- Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường về dạy học trực
tuyến bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm học
2021-2022 theo khung thời gian năm học của Bộ và Sở GDĐT;
- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kĩ thuật (đường truyền, phần mềm, ứng dụng,...);
thành lập Tổ hỗ trợ kĩ thuật; trang bị kĩ năng công nghệ thông tin cho cán bộ
quản lí, giáo viên và học sinh;
- Xây dựng quy định dành cho giáo viên và học sinh khi tổ chức và tham
gia lớp học trực tuyến;
- Phân công chuyên môn, chia thời khóa biểu cụ thể, hợp lí, đảm bảo sức
khỏe, tránh gây áp lực cho giáo viên và học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính,
điện thoại,... (có thể bố trí không quá 35 phút/tiết học, không quá 4 tiết/buổi;
khuyến khích tổ chức dạy học các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất,...
bằng hình thức gửi đến học sinh hoặc đăng tải lên website của nhà trường các
video hướng dẫn giúp học sinh tự luyện tập ở nhà mà không xếp vào thời khóa
biểu chính khóa,...).
4
b) Tổ chức dạy học
- Bám sát hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học
2021-2022 và nhiệm vụ cụ thể từng bộ môn tại Công văn số 2649/SGDĐTGDTrH ngày 09/9/2021 của Sở GDĐT;
- Tổ chức dạy học bài mới, kiến thức mới cho học sinh; thực hiện theo
hướng dẫn điều chỉnh về nội dung dạy học; không dạy nội dung đã được giảm tải
theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT. Trong đó:
+ Chủ động thống nhất nội dung kiến thức, kĩ năng, yêu cầu cần đạt trọng
tâm đối với từng bài học. Tập trung dạy kiến thức trọng tâm, hướng dẫn học sinh
khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập; có kế hoạch củng cố, bổ sung kiến
thức khi học sinh đi học trực tiếp trở lại;
+ Cập nhật và sử dụng tối đa các phần mềm dạy học trực tuyến (Flipgrid,
MS Forms, Quizizz, Wordwall, Socrative, Mentimeter, Padlet, Nearpod,...) giúp
tiết học mới mẻ, hấp dẫn;
+ Khuyến khích học sinh phát biểu, xây dựng bài; giao nhiệm vụ để học
sinh nghiên cứu trước bài học ở những phần lí thuyết, kiến thức cũ, đơn giản,...
nhằm tăng cường khả năng tự học, tự xử lí tài liệu của học sinh và tiết kiệm thời
gian, công sức của giáo viên. Sau đó, giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến để
giảng giải những kiến thức học sinh chưa hiểu, giải đáp thắc mắc của học sinh;
+ Ngoài các tiết học trực tuyến, giáo viên cần cung cấp thêm đường link
của các video bài giảng để học sinh chủ động xem lại bài học trên mạng;
+ Đối với Nội dung giáo dục của địa phương - lớp 6 Chương trình giáo
dục phổ thông 2018, Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn tổ chức dạy học cụ thể sau khi
Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu dạy học này;
+ Đối với Chương trình Tiếng Pháp tăng cường cấp THCS, nhà trường
xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình phù hợp để tổ chức dạy học
Tiếng Anh (ngoại ngữ 2) đúng quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (khi dạy trực tuyến và trực tiếp).
- Cung cấp kịp thời và đảm bảo nguồn học liệu đa dạng, phong phú đáp
ứng chất lượng chuyên môn và nhu cầu của học sinh; ưu tiên cho các lớp đầu cấp
và cuối cấp.
- Thường xuyên rà soát, nắm số lượng học sinh không thể tham gia học
trực tuyến để có thể kịp thời hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình thức khác phù
hợp; phối hợp với phụ huynh, gia đình tăng cường chất lượng, hiệu quả dạy học.
c) Kiểm tra đánh giá
- Thực hiện việc đánh giá học sinh theo quy định (Thông tư số
58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày
26/8/2020, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021, Thông tư số
22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021). Việc kiểm tra, đánh giá cần linh hoạt phù
hợp với điều kiện dạy học trực tuyến và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực tâm
lí đối với giáo viên và học sinh;
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện theo dõi, hỗ trợ, đánh giá thường xuyên trong
quá trình học tập trực tuyến của học sinh; kiểm tra đánh giá thường xuyên bằng
nhiều phương pháp và công cụ khác nhau để khuyến khích tinh thần học tập của
5
học sinh, xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể, khoa học đảm bảo đánh giá công
bằng, khách quan;
- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kì khi học sinh đi học trực
tiếp phù hợp với kế hoạch dạy học của nhà trường.
4. Giáo dục thường xuyên
a) Các đơn vị cần chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, thời
khóa biểu được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các môn
học, phân bổ hợp lí về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học, thời điểm tổ
chức học trong ngày và trong tuần, không gây áp lực đối với học viên và tuân thủ
các quy định hiện hành về phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo tốt việc
thực hiện nhiệm vụ năm học.
b) Nội dung, thời lượng, thời điểm dạy học phải linh hoạt, phù hợp với
tình hình tại đơn vị và thực hiện theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT
ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT về việc Quy định về quản lí và tổ chức dạy học
trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
c) Đảm bảo việc theo dõi, kiểm tra, rà soát và nắm số lượng học viên
không thể tham gia học trực tuyến để hỗ trợ quá trình học tập của học viên bằng
các hình thức khác phù hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện
- Tùy tình hình của địa phương, có hướng dẫn thêm cho các cơ sở giáo dục
thực hiện tốt việc dạy học qua mạng;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các trường thực hiện các nội dung chỉ đạo
của Sở GDĐT.
2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục
- Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học qua mạng, có phân công nhiệm vụ
cụ thể cho các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên; theo dõi, hỗ trợ giáo viên trong
quá trình tổ chức dạy học qua mạng;
- Có thống kê, báo cáo kết quả việc tổ chức dạy học qua mạng khi có yêu
cầu của cơ quan quản lí cấp trên.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Trưởng phòng Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Tấn Linh

 

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn